mooimag-pink-2019

Disclaimer
mooi mag. kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van de beschikbaarheid van de site. mooi mag. is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar op deze website verwezen wordt.

Privacy-verklaring
mooi mag. respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. In deze verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onze website bezoekt, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt.

WAT DOEN WE MET JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Om onze activiteiten goed te kunnen doen, is het soms nodig jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we zorgvuldig en conform de wet. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij bezoek aan onze website:
• Gegevens over je activiteiten op onze website, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type en IP-adres.
• Bij inschrijving voor de nieuwsbrief.
• Voor- en achternaam en e-mailadres.
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact met ons.

1. WAAROM WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van jouw gegevens is:
• afhandeling van je verzoek om informatie of publicaties;
• het onder jouw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over actuele projecten;
• versturen van een digitale nieuwsbrief;
• samenstellen gebruikersstatistieken;
• beveiliging van onze website(s).

2. GEGEVENS OVER DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is mooi mag. BV, Beekhuizenseweg 11, 6881 AA Velp.

3. WETTELIJKE GROND VOOR HET GEBRUIK VAN JE GEGEVENS
Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) werven van personeel, het onder de aandacht brengen van mooi mag. en lopende projecten, het in contact komen met (potentiële) relaties en sollicitanten en het verbeteren van onze website. Als je jouw persoonsgegevens in een webformulier invult, geef je ook toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Je kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van je persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben.

4. AAN WIE KUNNEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN?
Alleen medewerkers van mooi mag. of die door mooi mag. ingehuurd worden, die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot jouw gegevens in het systeem van mooi mag.
Als we derden ook toegang geven tot jouw gegevens, doen we dat uitsluitend als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons anders echt niet kan helpen en onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben afgesproken.

5. COOKIES EN HYPERLINKS
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Onze websites kunnen hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. mooi mag. is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is mooi mag. verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

6. JOUW RECHT VAN BEZWAAR
Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor kun je met ons contact opnemen.
Met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard oko contact met ons opnemen. Voorts kun je bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

7. ANDERE RECHTEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
• Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
• Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren.
• Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
• Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
• Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
• Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen overeenkomstig de instructie als vermeld onder punt 6.

8. BEWAARTERMIJNEN
We bewaren je gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

9. HOE BEVEILIGEN WE JOUW GEGEVENS?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.